1. Thêm mới

Bước 1: Chọn trên menu trái Dữ liệu > Kiến thức màn hình hiển thị:

Hoặc khi đang ở màn hình quản lý danh sách nhóm bài viết nhấn vào nút Các bài viết để quay sang màn hình quản lý bài viết:

Bước 2: Chọn Thêm bài viết để mở màn hình Thêm bài viết:

Bước 3: Thêm mới bài viết

Nhập nội dung cho bài viết:

  • Tiêu đề: nhập tên tiêu đề cho bài viết
  • Nhóm: chọn nhóm cho bài viết:

  • Checkbox [Bài viết nội bộ]: nếu tích chọn vào ô checkbox thì bài viết chỉ hiển thị trong nội bộ công ty. Nếu ô checkbox không được chọn thì bài viết hiển thị nội bộ và khách hàng có thể xem.
  • Checkbox [Vô hiệu hóa]: nếu tích chọn vào ô checkbox thì bài viết sẽ không hiển thị công khai, lưu ở dạng nháp. Nếu ô checkbox không được chọn thì bài viết sẽ hiển thị công khai.
  • Mô tả bài viết: nhập nội dung mô tả cho bài viết

Ghi chú: Với các tài liệu cần đính kèm không phải là dạng ảnh cần tải lên hệ thống trước sau đó copy link của tài liệu đó, dán vào khung nội dung bài viết.

  • Sau khi nhập xong thông tin cho bài viết nhấn nút Lưu lại để hoàn thành. Nút Đóng để bỏ qua việc tạo bài viết.

2. Sửa bài viết

Trên màn hình danh sách quản lý bài viết, chọn bài viết cần sửa sau đó nhấn nút Chỉnh sửa như hình:

Màn hình hiển thị:

Cập nhật nội dung cần chỉnh sửa cho bài viết (thao tác giống với thêm mới bài viết) sau đó nhấn nút Lưu lại để hoàn thành.

Tại màn hình sửa bài viết có thể thêm trực tiếp bài viết mới bằng cách nhấn nút Thêm bài viết hoặc có thể xóa ngay bài viết qua việc nhấn nút Xóa.

I.1.1.3 Xóa bài viết

Trên màn hình danh sách quản lý bài viết, chọn bài viết cần xóa sau đó nhấn nút Xóa như hình:

Màn hình Xác nhận xóa hiển thị:

Chọn:

  • OK (Đồng ý) để xóa dữ liệu.
  • Cancel (Hủy bỏ) để bỏ qua việc xóa dữ liệu