Xem dự án

Bước 1: Chọn “Dự án” trên menu trái như hình: Màn hình hiển thị: Bước 2:  Chọn dự án muốn xem sau đó nhấn nút Xem như hình trên. Màn hình hiển thị: Hiển thị thông tin chung của dự án theo từng tab: Tổng quan: hiển thị thông tin chi tiết của dự án, […]

Đọc thêm

Chuyển trạng thái dự án

Bước 1: Chọn “Dự án” trên menu trái như hình: Màn hình hiển thị: Bước 2:  Chọn dự án muốn xem sau đó nhấn nút Xem như hình trên. Màn hình hiển thị: Click vào nút Xem thêm chọn tiếp trạng thái dự án muốn chuyểnnhư hình: Đánh dấu là Chưa bắt đầu: chuyển trạng […]

Đọc thêm

Xóa dự án

Bước 1: Chọn “Dự án” trên menu trái như hình: Màn hình hiển thị: Bước 2:  Chọn dự án muốn xóa sau đó nhấn nút Xóa như hình trên. Màn hình xác nhận xóa hiển thị: Chọn OK: để xóa dự án ra khỏi hệ thống Chọn Hủy (Cancel): bỏ qua việc xóa dự án

Đọc thêm

Sửa dự án

Bước 1: Chọn “Dự án” trên menu trái như hình: Màn hình hiển thị: Bước 2:  Chọn dự án muốn sửa sau đó nhấn nút Chỉnh Sửa như hình trên. Màn hình hiển thị: Thực hiện sửa thông tin dự án (thao tác giống với Thêm mới dự án) sau đó nhấn nút Lưu lại […]

Đọc thêm

Thêm mới dự án

Bước 1: Chọn “Dự án” trên menu trái như hình: Màn hình hiển thị: Bước 2:  Chọn “Thêm Dự án” trên menu trái hoặc chọn nút Thêm dự án trên màn hình quản lý Danh sách dự án hiển thị màn hình: Bước 3:  Nhập/chọn thông tin dự án. Tên dự án: nhập tên dự […]

Đọc thêm

Sao chép dự án

Có 2 cách sao chép dự án: Cách 1: Bước 1: Chọn “Dự án” trên menu trái như hình: Màn hình hiển thị: Bước 2:  Trên màn hình danh sách, chọn dự án cần sao chép nhấn nút Sao chép dự án hoặc nhấn nút Xem như hình: Màn hình hiển thị: Click vào nút […]

Đọc thêm

Ghim dự án

Bước 1: Chọn “Dự án” trên menu trái như hình: Màn hình hiển thị: Bước 2:  Chọn dự án muốn xem sau đó nhấn nút Xem như hình trên. Màn hình hiển thị: Click vào nút Xem thêm chọn tiếp Ghim dự án như hình: Nếu bỏ ghim dự án thì nhấn chọn Xem thêm […]

Đọc thêm