Nhập (import) khách hàng

Bước 1: Chọn đường dẫn Khách hàng > Danh sách khách hàng trên menu trái như hình dưới: Bước 2: Chọn nút Nhập khách hàng, màn hình hiển thị:   Tải mẫu import nhập khách hàng: nhấn nút Dowload Sample (Tải biểu mẫu) Biểu mẫu được tải về, thực hiện nhập thông tin khách hàng […]

Đọc thêm

Liên hệ

Bước 1: Chọn đường dẫn Khách hàng > Danh sách khách hàng trên menu trái như hình dưới: Bước 2: Xem tất cả liên hệ: nhấn nút Liên hệ hệ thống hiển thị màn hình: Bước 3: Thêm liên hệ mới cho từng khách hàng Chọn khách hàng cần thêm liên hệ, nhấn vào tên […]

Đọc thêm

Xem khách hàng

Bước 1: Chọn đường dẫn Khách hàng > Danh sách khách hàng trên menu trái như hình dưới: Bước 2: Chọn khách hàng cần xem, nhấn nút Xem, màn hình hiển thị: Trên tab menu trái hiển thị các chức năng mà khách hàng có thể xem, theo dõi quản lý công việc của mình: […]

Đọc thêm

Thêm mới khách hàng

Bước 1: Chọn đường dẫn Khách hàng > Danh sách khách hàng trên menu trái như hình: Bước 2: Nhấn nút Thêm khách hàng màn hình hiển thị: Bước 3: Nhập các thông tin cho khách hàng cùng thông tin địa chỉ trên tab Thanh toán và nhận hàng. Sau đó chọn: Lưu lại: lưu […]

Đọc thêm

Tìm kiếm khách hàng

Bước 1: Chọn đường dẫn Khách hàng > Danh sách khách hàng trên menu trái như hình   Bước 2: Nhập giá trị tìm kiếm tại khung ô Tìm kiếm hệ thống trả về kết quả thỏa mãn điều kiện tìm kiếm đã nhập.

Đọc thêm