Thông báo

Bước 1: Chọn trên menu trái Dữ liệu > Thông báo màn hình hiển thị: Bước 2: Thêm thông báo mới Chọn nút Thông báo mới màn hình hiển thị: Nhập tiêu đề và nội dung cho thông báo. Với các trường checkbox, nếu chọn giá trị được chọn thì nội dung thông báo sẽ […]

Đọc thêm

Bài viết

1. Thêm mới Bước 1: Chọn trên menu trái Dữ liệu > Kiến thức màn hình hiển thị: Hoặc khi đang ở màn hình quản lý danh sách nhóm bài viết nhấn vào nút Các bài viết để quay sang màn hình quản lý bài viết: Bước 2: Chọn Thêm bài viết để mở màn […]

Đọc thêm

Nhóm bài viết

Bước 1: Chọn trên menu trái Dữ liệu > Kiến thức màn hình hiển thị: Bước 2: Chọn Nhóm để mở màn hình Nhóm bài viết: Bước 3: Thêm mới nhóm bài viết Chọn nút Thêm nhóm mới màn hình hiển thị: Nhập nội dung cho nhóm: Tên nhóm: nhập tên nhóm cho kho tri […]

Đọc thêm