Nhập (import) đầu mối

Bước 1: Chọn đường dẫn Đầu mối trên menu trái như hình dưới: Bước 2: Chọn nút Nhập đầu mối, màn hình hiển thị: Tải mẫu import nhập đầu mối: nhấn nút Dowload Sample (Tải biểu mẫu) Biểu mẫu được tải về, thực hiện nhập thông tin đầu mối vào file mẫu để import lên […]

Đọc thêm

Xóa đầu mối

Bước 1: Nếu muốn xóa đầu mối, nhấn vào tên của đầu mối sau đó chọn nút Xóa như hình: Hoặc có thể vào màn hình Xem đầu mối chọn Xem thêm > Xóa đầu mối như hình: Bước 2: Màn hình Xác nhận xóa hiển thị: Chọn OK (Đồng ý): để xóa đầu mối […]

Đọc thêm

Sửa đầu mối

Bước 1: Nếu muốn chỉnh sửa thông tin của đầu mối, nhấn vào tên của đầu mối sau đó chọn nút Chỉnh sửa như hình: Màn hình hiển thị: Bước 2: Cập nhật nội dung trong nhóm Hồ sơ đầu mối (thao tác giống với thêm mới).   Sau khi nhập xong nhấn chọn Lưu […]

Đọc thêm

Chuyển đầu mối thành khách hàng

Bước 1: Chọn đường dẫn Đầu mối trên menu trái như hình dưới: Bước 2: Chọn đầu mối cần xem, nhấn nút Xem, màn hình hiển thị:             Chọn nút Chuyển thành khách hàng màn hình hiển thị:             Nhập thông tin đầy đủ cho khách sau đó nhấn nút Lưu lại để hoàn thành. […]

Đọc thêm

Xem đầu mối

Bước 1: Chọn đường dẫn Đầu mối trên menu trái như hình dưới: Bước 2: Chọn đầu mối cần xem, nhấn nút Xem, màn hình hiển thị: Màn hình hiển thị các thông tin của đầu mối, gồm: Hồ sơ: thông tin chung của đầu mối Đề xuất: hiển thị thông tin đề xuất Công […]

Đọc thêm

Thêm mới đầu mối

Bước 1: Chọn đường dẫn Đầu mối trên menu trái như hình: Bước 2: Nhấn nút Thêm đầu mối màn hình hiển thị: Bước 2: Nhập các thông tin cho đầu mối. Trạng thái: tạo thêm trực tiếp trạng thái bằng cách nhấn nút  màn hình hiển thị:             Nhập tên trạng thái sau đó […]

Đọc thêm

Tìm kiếm đầu mối

Bước 1: Chọn đường dẫn Đầu mối trên menu trái như hình Bước 2: Chọn điều kiện tìm kiếm theo các giá trị: Người tạo: tìm kiếm theo người tạo đầu mối Loại Khách hàng Nguồn: tìm kiếm nguồn lấy đầu mối Lọc nâng cao: lọc theo các tiêu chí Hệ thống trả về kết […]

Đọc thêm