Tài sản – Phiếu giảm

1. Thêm mới Bước 1: Trên màn hình quản lý S24 Tài chính chọn Tài sản > Phiếu giảm màn hình hiển thị: Bước 2: Chọn Thêm phiếu giảm màn hình hiển thị: Bước 3:  Nhập/chọn thông tin cho phiếu giảm tài sản. Với phần thông tin thêm, nhấn nút ” < ” để mở […]

Đọc thêm

Tài sản – Phiếu Tăng

1. Thêm mới: Bước 1: Trên màn hình quản lý S24 Tài chính chọn Tài sản > Phiếu tăng màn hình hiển thị: Bước 2: Chọn Thêm phiếu tăng màn hình hiển thị: Bước 3:  Nhập/chọn thông tin cho phiếu tăng tài sản. Với phần thông tin thêm, nhấn nút  để mở form thông tin: […]

Đọc thêm

Tài sản – Danh mục

1. Thêm mới Bước 1: Trên màn hình quản lý S24 Tài chính chọn Tài sản > Danh mục màn hình hiển thị: Bước 2: Chọn Tài sản mới màn hình hiển thị: Nhập thông tin cho danh mục tài sản, sau đó nhấn nút: Lưu lại để hoàn thành. Đóng để bỏ qua việc […]

Đọc thêm

Đầu mục – Khoản chi

1. Thêm mới Bước 1: Trên màn hình quản lý S24 Tài chính chọn Đầu mục > Khoản chi màn hình hiển thị: Bước 2: Chọn Thêm phân loại màn hình hiển thị: Nhập thông tin phân loại cho khoản chi, chọn Loại khoản chi: Khoản chi chỉ hiển thị trên loại tài khoản được […]

Đọc thêm

Đầu mục – Khoản thu

1. Thêm mới Bước 1: Trên màn hình quản lý S24 Tài chính chọn Đầu mục > Khoản thu màn hình hiển thị: Bước 2: Chọn Thêm phân loại màn hình hiển thị: Nhập thông tin phân loại cho khoản thu và chọn Loại tài khoản. Khoản thu chỉ hiển thị trên loại tài khoản […]

Đọc thêm

Báo cáo

Với mỗi doanh nghiệp thước đo chính xác nhất cho việc đánh giá doanh nghiệp bạn hiện tại đang ở đâu và trong tương lai sẽ ở vị trí nào thì báo cáo liên quan tới tài chính là lựa chọn số 1. Phần thông tin này sẽ giúp bạn xác định được nhu cầu […]

Đọc thêm

Giao dịch

Với chức năng này sẽ ghi lại chi tiết các giao dịch mà người dùng thực hiện trong module Tài chính. Nó chính là Lịch sử hoạt động của giao dịch. Tùy theo quản trị viên phân quyền mà mỗi người dùng sẽ có quyền xem/thao tác các chức năng. Với quyền xem riêng thì […]

Đọc thêm