Đầu mục – Khoản chi

1. Thêm mới Bước 1: Trên màn hình quản lý S24 Tài chính chọn Đầu mục > Khoản chi màn hình hiển thị: Bước 2: Chọn Thêm phân loại màn hình hiển thị: Nhập thông tin phân loại cho khoản chi, chọn Loại khoản chi: Khoản chi chỉ hiển thị trên loại tài khoản được […]

Đọc thêm

Đầu mục – Khoản thu

1. Thêm mới Bước 1: Trên màn hình quản lý S24 Tài chính chọn Đầu mục > Khoản thu màn hình hiển thị: Bước 2: Chọn Thêm phân loại màn hình hiển thị: Nhập thông tin phân loại cho khoản thu và chọn Loại tài khoản. Khoản thu chỉ hiển thị trên loại tài khoản […]

Đọc thêm