Giao dịch

Với chức năng này sẽ ghi lại chi tiết các giao dịch mà người dùng thực hiện trong module Tài chính. Nó chính là Lịch sử hoạt động của giao dịch. Tùy theo quản trị viên phân quyền mà mỗi người dùng sẽ có quyền xem/thao tác các chức năng. Với quyền xem riêng thì […]

Đọc thêm