Tài sản – Phiếu giảm

1. Thêm mới Bước 1: Trên màn hình quản lý S24 Tài chính chọn Tài sản > Phiếu giảm màn hình hiển thị: Bước 2: Chọn Thêm phiếu giảm màn hình hiển thị: Bước 3:  Nhập/chọn thông tin cho phiếu giảm tài sản. Với phần thông tin thêm, nhấn nút ” < ” để mở […]

Đọc thêm

Tài sản – Phiếu Tăng

1. Thêm mới: Bước 1: Trên màn hình quản lý S24 Tài chính chọn Tài sản > Phiếu tăng màn hình hiển thị: Bước 2: Chọn Thêm phiếu tăng màn hình hiển thị: Bước 3:  Nhập/chọn thông tin cho phiếu tăng tài sản. Với phần thông tin thêm, nhấn nút  để mở form thông tin: […]

Đọc thêm

Tài sản – Danh mục

1. Thêm mới Bước 1: Trên màn hình quản lý S24 Tài chính chọn Tài sản > Danh mục màn hình hiển thị: Bước 2: Chọn Tài sản mới màn hình hiển thị: Nhập thông tin cho danh mục tài sản, sau đó nhấn nút: Lưu lại để hoàn thành. Đóng để bỏ qua việc […]

Đọc thêm