Thảo luận

Bước 1: Chọn “Công việc” trên menu trái như hình: Màn hình hiển thị: Bước 2: Chọn menu Thảo luận > Dòng thời gian màn hình hiển thị: Nhập nội dung thảo luận lên dòng thời gian Chọn phòng ban cho phép thảo luận: khi đó chỉ có phòng ban được chọn nhìn thấy dữ […]

Đọc thêm