Bước 1: Sau khi đăng nhập vào hệ thống thành công, người dùng chọn vào biểu tượng logo tài khoản trên thanh menu ngang như hình:

Bước 2: Chọn menu Chỉnh sửa màn hình hiển thị:

  • Thực hiện chỉnh sửa thông tin tài khoản: điều chỉnh thông tin họ tên, email, điện thoại… sau đó nhấn nút Lưu lại để hoàn thành.
  • Thay đổi mật khẩu: nhập khẩu khẩu cũ, mật khẩu mới, xác nhận mật khẩu mới sau đó nhấn nút Lưu lại để hoàn thành.
  • Nhóm Xác thực hai lớp: để bảo vệ tài khoản ở mức cao nhất chọn bật xác thực 2 lớp còn để mặc định là Tắt. Sau đó nhấn nút Lưu lại để hoàn thành.