Bước 1: Chọn đường dẫn Đầu mối trên menu trái như hình dưới:

Bước 2: Chọn đầu mối cần xem, nhấn nút Xem, màn hình hiển thị:

            Chọn nút Chuyển thành khách hàng màn hình hiển thị:

            Nhập thông tin đầy đủ cho khách sau đó nhấn nút Lưu lại để hoàn thành. Hệ thống quay ra màn hình thông tin khách hàng: