Bước 1: Chọn “Dự án” trên menu trái như hình:

Màn hình hiển thị:

Bước 2:  Chọn dự án muốn xem sau đó nhấn nút Xem như hình trên. Màn hình hiển thị:

Click vào nút Xem thêm chọn tiếp trạng thái dự án muốn chuyểnnhư hình:

  • Đánh dấu là Chưa bắt đầu: chuyển trạng thái dự án là “Chưa bắt đầu”
  • Đánh dấu là Tạm ngưng: chuyển trạng thái dự án là “Tạm ngưng”
  • Đánh dấu là Đã hủy: chuyển trạng thái dự án là “Đã hủy”
  • Đánh dấu là Hoàn thành: chuyển trạng thái dự án là “Hoàn thành”

Hệ thống tự động chuyển trạng dự án tương ứng.