1. Thêm mới

Bước 1: Trên màn hình quản lý S24 Tài chính chọn Đầu mục > Khoản thu màn hình hiển thị:

Bước 2: Chọn Thêm phân loại màn hình hiển thị:

Nhập thông tin phân loại cho khoản thu và chọn Loại tài khoản.

Khoản thu chỉ hiển thị trên loại tài khoản được chọn tương ứng.

Bước 3: Sau đó nhấn nút:

  • Lưu lại để hoàn thành.
  • Đóng để bỏ qua việc nhập dữ liệu.

2. Sửa

Bước 1: Trên màn hình quản lý FCN Tài chính chọn Đầu mục > Khoản thu màn hình hiển thị:

Bước 2: Chọn khoản thu cần sửa, nhấn nút Sửa (biểu tượng  ) màn hình hiển thị:

Chỉnh sửa thông tin phân loại cho khoản thu, sau đó nhấn nút:

  • Lưu lại để hoàn thành.
  • Đóng để bỏ qua việc cập nhật dữ liệu.

3. Xóa

Bước 1: Trên màn hình quản lý S24 Tài chính chọn Đầu mục > Khoản thu màn hình hiển thị:

Bước 2: Chọn loại khoản thu cần xóa, nhấn nút Xóa (biểu tượng ) màn hình Xác nhận xóa hiển thị:

Chọn:

  • OK (Đồng ý) để xóa dữ liệu.
  • Cancel (Hủy bỏ) để bỏ qua việc xóa dữ liệu.