1. Lập công việc: tạo mới công việc phân công giao việc cho người thực hiện, người theo dõi tiến độ hoàn thành công việc

2. Gán người được giao: trên màn hình xem công việc gán người thực hiện cho công việc

3. Gán người theo dõi: trên màn hình xem công việc gán người theo dõi tiến độ thực hiện công việc

4. Tạo checklist công việc: tạo các checklist công việc nhỏ

Nếu công việc thực hiện không đúng tiến độ hoặc một lý do khác chưa hoàn thành thì tạo nhắc nhở gửi đến người thực hiện

5. Thực hiện công việc: người được giao việc vào thực hiện công việc, thay đổi trạng thái công việc

6. Bình luận: nhập bình luận cho công việc