Với chức năng này sẽ ghi lại chi tiết các giao dịch mà người dùng thực hiện trong module Tài chính. Nó chính là Lịch sử hoạt động của giao dịch. Tùy theo quản trị viên phân quyền mà mỗi người dùng sẽ có quyền xem/thao tác các chức năng. Với quyền xem riêng thì mỗi user chỉ nhìn thấy của chính mình thực hiện. Còn với các user có cấp cao hơn sẽ được phân quyền xem chung nhìn thấy tất cả các hoạt động giao dịch trên hệ thống.

Trên màn hình quản lý S24 Tài chính chọn menu Báo Cáo > Giao dịch như hình:

Hiển thị chi tiết các giao dịch của người thực hiện. Với các giá trị màu xanh lá là ghi nhận tăng giá trị tài sản trong kỳ, các giá trị màu đỏ là ghi nhận giảm giá trị tài sản trong kỳ tương ứng với từng loại giao dịch.