Bước 1: Trên màn hình quản lý S24 Công việc chọn nút Thêm công việc màn hình hiển thị:

Bước 2: Nhập thông tin cho công việc

Trong trường hợp cần tạo công việc theo chu kỳ thì cần thiết lập cơ chế tự động theo chu kỳ bằng cách chọn giá trị tại trường [Chu kỳ]:

Chế độ theo tuần, tháng, năm, ngày, hoặc thiết lập tùy chỉnh mong muốn.

1. Tạo công việc có chu kỳ = ‘Tuần’

 • Giá trị tại trường [Chu kỳ] = ‘Tuần’ màn hình hiển thị:

 • Ô checkbox [Lặp vô hạn] được tích chọn thì theo cơ chế được thiết lập hàng tuần công việc sẽ tự động được tạo, không có giới hạn.
 • Bỏ chọn ô checkbox [Lặp vô hạn] hiển thị màn hình:

 • Nhập số chu kỳ tự động sinh công việc. Dựa theo số chu kỳ được thiết lập hệ thống sinh ra công việc với số lần tương ứng. Ví dụ: Số chu kỳ = 2 thì công việc sẽ được sinh tự động 2 lần tính theo thời gian tạo công việc.

Sau khi nhập xong thông tin nhấn nút Lưu lại để hoàn thành.

2. Tạo công việc có chu kỳ = ‘Tháng’ hoặc ‘Năm’

 • Giá trị tại trường [Chu kỳ] = ‘Tháng’ hoặc ‘Năm’ màn hình hiển thị:

 • Ô checkbox [Lặp vô hạn] được tích chọn thì theo cơ chế được thiết lập hàng tháng công việc sẽ tự động được tạo, không có giới hạn.
 • Bỏ chọn ô checkbox [Lặp vô hạn] hiển thị màn hình:

 • Nhập số chu kỳ tự động sinh công việc. Dựa theo số chu kỳ được thiết lập hệ thống sinh ra công việc với số lần tương ứng. Ví dụ: Số chu kỳ = 2 thì công việc sẽ được sinh tự động 2 lần tính theo thời gian tạo công việc.
 • Sau khi nhập xong thông tin nhấn nút Lưu lại để hoàn thành.

3. Tạo công việc với chu kỳ “Tùy chỉnh”

 • Giá trị tại trường [Chu kỳ] = ‘Tùy chỉnh’ màn hình hiển thị:

 • Chọn giá trị chu kỳ, sau đó nhập số tương ứng là khoảng thời gian sinh công việc
 • Ô checkbox [Lặp vô hạn] được tích chọn thì theo cơ chế được thiết lập công việc sẽ tự động được tạo, không có giới hạn.
 • Bỏ chọn ô checkbox [Lặp vô hạn] trên màn hình hiển thị nhập số chu kỳ tự động sinh công việc. Dựa theo số chu kỳ được thiết lập hệ thống sinh ra công việc với số lần tương ứng. Ví dụ: Số chu kỳ = 2, giá trị chu kỳ là ‘2- Tuần’ thì tính từ thời gian tạo công việc cứ 2 tuần công việc sẽ được tạo ra và số lần tạo công việc là 2.

Sau khi nhập xong thông tin nhấn nút Lưu lại để hoàn thành