Bước 1: Chọn đường dẫn Khách hàng > Danh sách khách hàng trên menu trái như hình dưới:

Bước 2: Xem tất cả liên hệ: nhấn nút Liên hệ hệ thống hiển thị màn hình:

Bước 3: Thêm liên hệ mới cho từng khách hàng

Chọn khách hàng cần thêm liên hệ, nhấn vào tên khách hàng chọn nút Liên hệ như hình:

Màn hình hiển thị:

Bước 4: Nhấn nút Thêm liên hệ màn hình hiển thị:

            Nhập thông tin và phân quyền hạn cho liên hệ, sau khi hoàn thành nhấn nút Lưu lại để hoàn thành.

Bước 5: Sửa liên hệ

Trên màn hình danh sách quản lý liên hệ, chọn liên hệ cần sửa nhấn nút Sửa như hình:

Màn hình hiển thị:

 

            Cập nhật xong thông tin cho liên hệ, nhấn nút Liên hệ để hoàn thành.

Bước 6: Xóa liên hệ

Trên màn hình danh sách quản lý liên hệ, chọn liên hệ cần xóa nhấn nút Xóa như hình:

Màn hình xác nhận xóa hiển thị:

 
  • Chọn OK: để xóa dữ liệu liên hệ
  • Chọn Cancel: hủy thao tác thực hiện