Bước 1: Chọn biểu tượng menu  trên menu trái màn hình hiển thị:

Bước 2: Chọn menu Dòng thời gian màn hình hiển thị:

  • Hiển thị thông tin các bài viết được chia sẻ trên dòng thời gian. Tại đây người dùng có thể tương tác với bài viết như Thích bài viết hoặc thực hiện bình luận bài viết.
  • Thích bài viết: lượt tương tác thích bài viết được cộng tăng trong bài viết
  • Bình luận: nhấn vào nút bình luận như hình:

  • Màn hình hiển thị:

  • Nhập nội dung bình luận và nhấn nút Gửi để hoàn thành. Bình luận được hiển thị tại bài viết và số bình luận tại bài được cộng tăng: