Bước 1: Mở màn hình Xem dự án, chọn nút  ở góc trên cùng bên phải, màn hình hiển thị:

Bước 2: Chọn tiếp Ghim dự án như hình trên, dự án được ghim thành công trên menu trái.

Nếu bỏ ghim dự án thực hiện tương tự ghim dự án nhưng chọn Bỏ ghim dự án: