Bước 1: Mở màn hình Xem dự án, chọn nút  ở góc trên cùng bên phải, màn hình hiển thị:

Bước 2: Chọn tiếp Sao chép dự án như hình trên, dự án được sao chép thành công.