Một doanh nghiệp muốn phát triển nhanh và lớn mạnh thì sự minh bạch và trật tự tài chính là điều cần thiết. Doanh nghiệp cần có nhận thức chính xác, đầy đủ về tình trạng tài chính của mình đồng thời khi đó Cấp lãnh đạo sẽ có thể đưa ra các cơ chế vận hành hiệu quả, những chiến lược, quyết định đúng đắn để đạt được thành công lâu dài.

Dựa trên yếu tố, tại phần mềm quản lý điều hành này đang ghi nhận cụ thể các hoạt động tài chính liên quan đến Tài sản; Quỹ; Dự án của doanh nghiệp. Thao tác thực hiện tạo từ danh mục; các phiếu thu/chi của các tài khoản là như nhau. Trên ứng dụng APP mobile phần tài chính sẽ cho phép xem tổng quan:

Bước 1: Chọn biểu tượng menu  trên menu trái màn hình hiển thị:

Bước 2: Chọn menu Tài chính màn hình hiển thị:

Bước 3: Mở màn hình Giao dịch

Nhấn chọn nút Giao dịch màn hình hiển thị:

Hiển thị chi tiết các hoạt động giao dịch vào – ra, thu tăng chi giảm. Click vào chính mỗi giao dịch sẽ hiển thị được thông tin cụ thể của phiếu:

Bước 4: Mở màn hình Tài sản

Nhấn chọn nút Tài sản như hình:

Màn hình hiển thị:

Hiển thị chi tiết doanh thu Đầu kỳ, phát sinh trong kỳ và Cuối kỳ của tài sản. Kéo màn hình sang phải sẽ hiển thị thêm thông tin.

Bước 5: Mở màn hình Quỹ

Nhấn chọn nút Quỹ như hình:

Màn hình hiển thị:

Hiển thị chi tiết doanh thu Đầu kỳ, phát sinh trong kỳ và Cuối kỳ của quỹ. Kéo màn hình sang phải sẽ hiển thị thêm thông tin.

Bước 5: Mở màn hình Dự án

Nhấn chọn nút Dự án như hình:

Màn hình hiển thị:

Hiển thị chi tiết doanh thu Đầu kỳ, phát sinh trong kỳ và Cuối kỳ của dự án. Kéo màn hình sang phải sẽ hiển thị thêm thông tin.