Trên màn hình Xem công việc, trên nhóm Checklist chọn vào biểu tượng thêm mới hiển thị màn hình:

Nhập nội dung checklist vào khung ô sau đó nhấn Lưu để hoàn thành. Để thêm tiếp checklist nhấn chọn tiếp biểu tượng thêm mới , thao tác nhập và lưu được lặp lại.

Hoàn thành checklist click vào biểu tượng tại đầu mỗi checklist. Check list được chuyển trạng thái: