Trên màn hình Xem công việc, trong nhóm Bình luận nhấn chọn nút Xem thêm như hình:

Hiển thị form nhập:

Khung ô Viết bình luận, nhấn vào tại đó, màn hình hiển thị:

Nhập nội dung bình luận, sao đó nhấn nút Gửi để hoàn thành bình luận hiển thị trên danh sách nhóm bình luận.