Bước 1: Chọn biểu tượng menu  trên menu trái màn hình hiển thị:

Bước 2: Chọn menu Dự án màn hình hiển thị:

Bước 3:  Chọn “Thêm Dự án (biểu tượng ) màn hình hiển thị:

Bước 3:  Nhập/chọn thông tin dự án.

  • Tên dự án: nhập tên dự án
  • Khách hàng: nhấn tại khung ô khách hàng hệ thống hiển thị danh sách khách hàng mà mình phụ trách sau đó chọn khách hàng cần tạo:

  • Trạng thái: chọn trạng thái dự án

  • Giá trị dự án: nhập giá trị cho dự án
  • Số giờ dự kiến: nhập số giờ dự kiến hoàn thành dự án
  • Thêm thành viên: click tại trường [Thành viên] màn hình hiển thị:

Nhập tên thành viên vào khung ô tìm kiếm sau đó tích chọn vào ô chấm tròn  để chọn thành viên và nhấn nút Chọn để hoàn thành, bỏ qua thêm thành viên nhấn nút Hủy.

  • Ngày bắt đầu: chọn ngày bắt đầu thực hiện dự án, mặc định là ngày hiện tại
  • Ngày kết thúc: chọn ngày kết thúc dự án
  • Mô tả: nhập mô tả chi tiết cho dự án

Sau khi nhập xong thông tin nhấn nút Tạo dự án mới để hoàn thành. Dự án có trạng thái theo trạng thái đã chọn khi tạo dự án.