Theo từng loại công việc, danh sách người được giao hiển thị tương ứng.

  • Công việc dự án: danh sách người được giao là các thành viên tham gia dự án
  • Công việc phòng ban: danh sách người được giao là các thành viên trong phòng ban

Gán người thực hiện: tại nhóm Người thực hiện chọn vào biểu tượng thêm người thực hiện  hiển thị danh sách người thực hiện như hình:

Màn hình hiển thị:

Chọn người thực hiện trong danh sách, tên người được giao hiển thị trung khung ô.