Bước 1: Trên màn hình quản lý danh sách công việc, chọn vào xem công việc cần xóa, màn hình hiển thị:

Bước 2:  Chọn tiếp biểu tượng  ở góc bên trên cùng bên phải, màn hình hiển thị:

Chọn nút Xóa công việc, hệ thống thực hiện xóa công việc.