Bước 1: Mở màn hình Xem dự án, chọn nút  ở góc trên cùng bên phải, màn hình hiển thị:

  • Hệ thống thực hiện xóa dự án khỏi hệ thống.