Bước 1: Chọn đường dẫn Đầu mối trên menu trái như hình dưới:

Bước 2: Chọn nút Nhập đầu mối, màn hình hiển thị:

  • Tải mẫu import nhập đầu mối: nhấn nút Dowload Sample (Tải biểu mẫu)

Biểu mẫu được tải về, thực hiện nhập thông tin đầu mối vào file mẫu để import lên hệ thống.

  • Sau khi chuẩn bị xong file mẫu đầu mối, nhấn nút Chọn tệp tin để chọn file tải lên hệ thống.
  • Chọn Trạng thái
  • Chọn Nguồn
  • Chọn Người tạo
  • Nhấn chọn Nhập tập tin để nhập đầu mối vào hệ thống.
  • Nhấn chọn Xem trước để xem trước dữ liệu đẩy lên hệ thống