Bước 1: Chọn đường dẫn Khách hàng > Danh sách khách hàng trên menu trái như hình dưới:

Bước 2: Chọn nút Nhập khách hàng, màn hình hiển thị:

 

  • Tải mẫu import nhập khách hàng: nhấn nút Dowload Sample (Tải biểu mẫu)

Biểu mẫu được tải về, thực hiện nhập thông tin khách hàng vào file mẫu để import lên hệ thống.

 
  • Sau khi chuẩn bị xong file mẫu khách hàng, nhấn nút Chọn tệp tin để chọn file tải lên hệ thống.
  • Chọn nhóm khách hàng
  • Nhập mật khẩu mặc định cho tất cả các liên hệ: các liên hệ trong file khi đăng nhập vào hệ thống sẽ dùng mật khẩu này.
  • Nhấn chọn Nhập tập tin để nhập khách hàng vào hệ thống.
  • Nhấn chọn Xem trước để xem trước dữ liệu đẩy lên hệ thống.