Bước 1: Chọn trên menu trái Dữ liệu > Kiến thức màn hình hiển thị:

Bước 2: Chọn Nhóm để mở màn hình Nhóm bài viết:

Bước 3: Thêm mới nhóm bài viết

Chọn nút Thêm nhóm mới màn hình hiển thị:

Nhập nội dung cho nhóm:

  • Tên nhóm: nhập tên nhóm cho kho tri thức
  • Màu: chọn màu hiển thị click vào ô cột màu như hình dưới (hình ), sau đó chọn màu thích hợp cho nhóm bài viết:

  • Tóm tắt: nhập nội dung tóm tắt cho nhóm
  • Thứ tự: chọn thứ tự sắp xếp nhóm trong danh sách
  • Checkbox [Vô hiệu hóa]: nếu tích chọn vào ô checkbox thì nhóm đó sẽ không hiển thị trong danh sách, trạng thái của nhóm là ‘Không hoạt động’. Nếu ô checkbox không được chọn thì nhóm sẽ có trạng thái là ‘Hoạt động’.
  • Sau khi nhập xong thông tin cho nhóm nhấn nút Lưu lại để hoàn thành. Nút Đóng để bỏ qua việc tạo nhóm.

Bước 4: Sửa nhóm bài viết

Trên màn hình danh sách quản lý nhóm bài viết, chọn nhóm cần sửa sau đó nhấn nút Chỉnh sửa (biểu tượng ) như hình:

Màn hình hiển thị:

Nhập nội dung cần chỉnh sửa cho nhóm (thao tác giống với thêm mới nhóm) sau đó nhấn nút Lưu lại để hoàn thành.

Bước 4: Xóa nhóm bài viết

Trên màn hình danh sách quản lý nhóm bài viết, chọn nhóm cần xóa sau đó nhấn nút Xóa (biểu tượng ) như hình:

Màn hình Xác nhận xóa hiển thị:

Chọn:

  • OK (Đồng ý) để xóa dữ liệu.
  • Cancel (Hủy bỏ) để bỏ qua việc xóa dữ liệu