Bước 1: Nếu muốn chỉnh sửa thông tin của đầu mối, nhấn vào tên của đầu mối sau đó chọn nút Chỉnh sửa như hình:

Màn hình hiển thị:

Bước 2: Cập nhật nội dung trong nhóm Hồ sơ đầu mối (thao tác giống với thêm mới).  

Sau khi nhập xong nhấn chọn Lưu lại để hoàn thành.