Bước 1: Chọn “Hỗ trợ” trên menu trái, màn hình hiển thị

Bước 2:  Chọnyêu cầu cần sửa, sau đó nhấn chọn nút Sửa như hình trên. Màn hình hiển thị:

Thực hiện sửa yêu cầu hỗ trợ, sau đó nhấn nút Lưu lại để hoàn thành.

Bước 3:  Chọnyêu cầu cần sửa, sau đó nhấn chọn nút Sửa như hình trên. Màn hình hiển thị:

Thực hiện sửa yêu cầu hỗ trợ, sau đó nhấn nút Lưu lại để hoàn thành.