1. Thêm mới

Bước 1: Trên màn hình quản lý S24 Tài chính chọn Tài sản > Danh mục màn hình hiển thị:

Bước 2: Chọn Tài sản mới màn hình hiển thị:

Nhập thông tin cho danh mục tài sản, sau đó nhấn nút:

  • Lưu lại để hoàn thành.
  • Đóng để bỏ qua việc nhập dữ liệu.

2. Sửa

Bước 1: Trên màn hình quản lý S24 Tài chính chọn Tài sản > Danh mục màn hình hiển thị:

Bước 2: Chọn danh mục cần sửa, nhấn nút Sửa (biểu tượng ) màn hình hiển thị:

Chỉnh sửa thông tin cho danh mục tài sản, sau đó nhấn nút:

  • Lưu lại để hoàn thành.
  • Đóng để bỏ qua việc cập nhật dữ liệu

3. Cập nhật số tồn đầu kỳ

Bước 1: Trên màn hình quản lý S24 Tài chính chọn Tài sản > Danh mục màn hình hiển thị:

Bước 2: Chọn danh mục cần cập nhật số tồn đầu kỳ, nhấn nút Cập nhật (biểu tượng  ) màn hình hiển thị:

Sau khi cập nhật xong, nhấn chọn:

  • Lưu lại để hoàn thành.
  • Đóng để bỏ qua việc cập nhật dữ liệu

4. Xóa

Bước 1: Trên màn hình quản lý S24 Tài chính chọn Tài sản > Danh mục màn hình hiển thị:

Bước 2: Chọn danh mục cần xóa, nhấn nút Xóa (biểu tượng ) màn hình Xác nhận xóa hiển thị:

Chọn:

  • OK (Đồng ý) để xóa dữ liệu.
  • Cancel (Hủy bỏ) để bỏ qua việc xóa dữ liệu