1. Thêm mới

Bước 1: Trên màn hình quản lý S24 Tài chính chọn Tài sản > Phiếu giảm màn hình hiển thị:

Bước 2: Chọn Thêm phiếu giảm màn hình hiển thị:

Bước 3:  Nhập/chọn thông tin cho phiếu giảm tài sản.

Với phần thông tin thêm, nhấn nút ” < ” để mở form thông tin:

Các thông tin hệ thống lấy theo cấu hình ban đầu, người dùng có thể thay đổi thông tin của [Thuế gốc], [Mã tham chiếu]. Trong trường hợp cần tạo phiếu theo chu kỳ thì cần thiết lập cơ chế tự động theo chu kỳ bằng cách chọn giá trị tại trường [Chu kỳ]:

Chế độ theo tuần, tháng, năm, ngày, hoặc thiết lập tùy chỉnh mong muốn.

Sau khi nhập xong thông tin nhấn nút Lưu lại để hoàn thành quay trở ra màn hình:

Bước 4: Thêm công việc cho phiếu giảm

  • Trên màn hình Xem phiếu giảm, chọn tab Công việc màn hình hiển thị như hình sau:

  • Chọn nút Thêm công việc sau đó nhập thông tin công việc mới cho công việc liên quan tới Phiếu tăng tài sản.

Sau đó nhấn nút Lưu lại để hoàn thành.

 

Thực hiện chỉnh sửa công việc (nếu có) thao tác giống với thêm mới.

Bước 5: Thêm nhắc việc

  • Trên màn hình Xem chi tiết phiếu tăng, chọn tab Nhắc việc màn hình hiển thị như hình sau:

  • Chọn nút Thêm

Nhập nội dung nhắc việc sau đó nhấn nút Lưu lại để hoàn thành.

3. Sửa

Bước 1: Trên màn hình quản lý S24 Tài chính chọn Tài sản > Phiếu giảm màn hình hiển thị:

Bước 2: Chọn phiếu cần sửa, nhấn nút Chỉnh Sửa màn hình hiển thị:

Chỉnh sửa thông tin phiếu giảm, sau đó nhấn nút Lưu lại để hoàn thành.

3. Xóa

Bước 1: Trên màn hình quản lý S24 Tài chính chọn Tài sản > Phiếu giảm màn hình hiển thị:

Bước 2: Chọn phiếu giảm cần xóa, nhấn nút Xóa màn hình Xác nhận xóa hiển thị:

Chọn:

  • OK (Đồng ý) để xóa dữ liệu.
  • Cancel (Hủy bỏ) để bỏ qua việc xóa dữ liệu