Bước 1: Chọn “Công việc” trên menu trái như hình:

Màn hình hiển thị:

Bước 2: Chọn menu Thảo luận > Dòng thời gian màn hình hiển thị:

  • Nhập nội dung thảo luận lên dòng thời gian
  • Chọn phòng ban cho phép thảo luận: khi đó chỉ có phòng ban được chọn nhìn thấy dữ liêu đăng tải. Mặc định: ‘Tất cả phòng ban’ cho phép tất cả phòng ban xem thảo luận
  • Nhấn nút Gửi để hoàn thành tải lên thảo luận.
  • Mọi người thuộc phòng ban được chọn tham gia vào thảo luận.

Bước 3: Thảo luận cho dự án

Với các dự án được ghim trên menu trái sẽ hiển thị tại phần thảo luận.

Chọn Thảo luận > [Tên dự án], hệ thống mở ra màn hình Thảo luận tương ứng với dự án.

Tạo chủ đề mới, nhập nội dung trao đổi trong dự án.