Bước 1: Chọn đường dẫn Đầu mối trên menu trái như hình:

Bước 2: Nhấn nút Thêm đầu mối màn hình hiển thị:

Bước 2: Nhập các thông tin cho đầu mối.

  • Trạng thái: tạo thêm trực tiếp trạng thái bằng cách nhấn nút

 màn hình hiển thị:

            Nhập tên trạng thái sau đó nhấn dấu

 để hoàn thành. Dữ liệu được hiển thị trong danh sách chọn.

  • Nguồn: tạo thêm trực tiếp nguồn đầu mối bằng cách nhấn nút

 màn hình hiển thị:

            Nhập tên nguồn sau đó nhấn dấu

 để hoàn thành. Dữ liệu được hiển thị trong danh sách chọn.

  • Người tạo: lấy tự động theo người đăng nhập tạo đầu mối
  • Từ khóa: tạo từ khóa cho đầu mối
  • Nhập các thông tin chi tiết của đầu mối: Tên; Công ty; Địa chỉ;….
  • [Công khai]: tích chọn “Công khai” các thành viên trong hệ thống có quyền xem đầu mối đều có thể nhìn thấy đầu mối này. Nếu không tích chọn chỉ có người tạo mới có quyền nhìn thấy, các thành viên khác không có quyền nhìn thấy.
  • [Đã liên hệ hôm nay]: nếu tích chọn ô checkbox này thì đầu mối được đánh dấu là ‘Đã liên hệ’. Nếu không tích chọn đầu mối được đánh dấu là ‘Chưa liên hệ’.

Sau khi nhập xong thông tin chọn:

  • Lưu lại: lưu thông tin của đầu mối
  • Đóng: bỏ qua việc tạo đầu mối.