Bước 1: Chọn “Dự án” trên menu trái như hình:

Màn hình hiển thị:

Bước 2:  Chọn “Thêm Dự án trên menu trái hoặc chọn nút Thêm dự án trên màn hình quản lý Danh sách dự án hiển thị màn hình:

Bước 3:  Nhập/chọn thông tin dự án.

 • Tên dự án: nhập tên dự án
 • Khách hàng: nhập tên khách hàng vào ô tìm kiếm sau đó chọn tên khách hàng liên quan tới dự án
 • Trạng thái: chọn trạng thái dự án, mặc định là ‘Đang thực hiện’
 • Giá trị dự án: nhập giá trị của dự án
 • Số giờ thực hiện dự kiến: nhập số giờ thực hiện dự kiến của dự án
 • Thành viên: chọn một hoặc nhiều thành viên tham gia dự án. Chọn tất cả thành viên nhấn chọn nút Select All, bỏ chọn tất cả nhấn chọn nút Deselect All

Chọn xong thành viên sau đó nhấn nút Lưu lại để hoàn thành.

 • Ngày bắt đầu: điều chỉnh ngày bắt đầu thực hiện dự án, mặc định lấy ngày hiện tại
 • Ngày hết hạn: nhập ngày kết thúc dự án.
 • Từ khóa: nhập từ khóa cho dự án.
 • Mô tả dự án: nhập mô tả chi tiết cho dự án

            Trong trình soạn thảo, người dùng có thể thực hiện định dạng văn bản:

 • Sửa > Sao chép (Ctrl+C): thực hiện sao chép văn bản
 • Sửa > Cắt (Ctrl+X): thực hiện cắt văn bản
 • Sửa > Dán (Ctrl+V): dán dữ liệu vào văn bản
 • Sửa > Chọn tất cả (Ctrl+A): chọn tất cả văn bản
 • Chèn > Image (hình ảnh): chèn hình ảnh vào bài mô tả
 • Chèn > Link (Ctr+K): chèn liên kết vào bài mô tả
 • Chèn > Media: chèn tệp tin đa phương tiện vào bài mô tả
 • Chèn > Bảng hoặc chọn Bảng trên menu ngang: chèn bảng vào bài mô tả
 • Định dạng > In đậm (Ctrl+B): bôi đậm đoạn văn bản đã chọn
 • Định dạng > In nghiêng (Ctrl+I): in nghiêng đoạn văn bản đã chọn
 • Định dạng > Gạch dưới (Ctrl+U): gạch dưới đoạn văn bản đã chọn
 • Định dạng > Gạch ngang: định dạng gạch ngang đoạn văn bản đã chọn
 • Định dạng > Ký tự mũ: tạo chỉ số trên trong đoạn văn bản
 • Định dạng > Ký tự thấp: tạo chỉ số dưới trên trong đoạn văn bản
 • Định dạng > Bao > thẻ H (như hình dưới): định dạng cỡ chữ văn bản
 • Định dạng > Align (căn lề): căn lề cho đoạn văn bản
 • Tùy chỉnh dự án: phân quyền cho khách hàng có thể xem các tab trong dự án

Sau khi nhập xong thông tin nhấn nút Lưu lại để hoàn thành. Dự án có trạng thái theo trạng thái đã chọn khi tạo dự án.