Bước 1: Chọn “Hỗ trợ” trên menu trái, màn hình hiển thị

Bước 2:  Chọn “Thêm yêu cầu hiển thị màn hình:

Bước 3:  Nhập/chọn thông tin yêu cầu hỗ trợ.

  • Click chọn Yêu cầu hỗ trợ không có liên hệ: người tạo tự nhập thông tin liên hệ và email liên hệ:
  • Click chọn Yêu cầu hỗ trợ có liên hệ: thông tin liên hệ sẽ được lấy ra từ hệ thống.  Chọn/nhập thông tin tại trường [Liên hệ]:
  • Phòng ban: chọn phòng ban yêu cầu hỗ trợ
  • Giao cho: chọn người thực hiện hỗ trợ yêu cầu, nếu không thay đổi mặc định là người dùng tạo yêu cầu
  • Độ ưu tiên: chọn độ ưu tiên cho yêu cầu
  • Dịch vụ: chọn dịch vụ, có thể thêm mới dịch vụ ngay tại màn hình Thêm yêu cầu bằng cách nhấn vào biểu tượng dấu màn hình hiển thị:

Nhập tên dịch vụ sau đó nhấn nút Lưu lại để hoàn thành.

  • Nội dung yêu cầu: nhập nội dung yêu cầu hỗ trợ; có thể sử dụng câu trả lời đã tạo trước click chọn vào giá trị tại khung ô [Chèn câu trả lời đã tạo trước] hoặc chèn liên kết bài viết kiến thức chuyên môn click chọn vào giá trị tại khung ô [Chèn liên kết bài viết KTCM].
  • Chọn tệp tin đính kèm tải lên hệ thống theo yêu cầu cần hỗ trợ.

Sau khi nhập xong thông tin nhấn nút Lưu lại để hoàn thành. Yêu cầu tạo thành công có trạng thái là “Đang mở”.