Bước 1: Chọn đường dẫn Khách hàng > Danh sách khách hàng trên menu trái như hình:

Bước 2: Nhấn nút Thêm khách hàng màn hình hiển thị:

Bước 3: Nhập các thông tin cho khách hàng cùng thông tin địa chỉ trên tab Thanh toán và nhận hàng. Sau đó chọn:

  • Lưu lại: lưu thông tin của khách hàng
  • Lưu lại và Tạo liên hệ: lưu thông tin của khách hàng đồng thời mở form Tạo liên hệ của khách hàng:

Nhập thông tin liên hệ cho khách hàng và phân quyền hạn cho liên hệ.

Sau đó nhấn nút Lưu lại để hoàn thành. Hệ thống quay ra màn hình: