Bước 1: Chọn trên menu trái Dữ liệu > Thông báo màn hình hiển thị:

Bước 2: Thêm thông báo mới

Chọn nút Thông báo mới màn hình hiển thị:

Nhập tiêu đề và nội dung cho thông báo. Với các trường checkbox, nếu chọn giá trị được chọn thì nội dung thông báo sẽ hiển thị tương ứng với từng nhóm Nhân viên; Khách hàng; hoặc chỉ hiển thị tên của tôi.