Bước 1: Chọn đường dẫn Đầu mối trên menu trái như hình

Bước 2: Chọn điều kiện tìm kiếm theo các giá trị:

  • Người tạo: tìm kiếm theo người tạo đầu mối
  • Loại Khách hàng
  • Nguồn: tìm kiếm nguồn lấy đầu mối
  • Lọc nâng cao: lọc theo các tiêu chí

Hệ thống trả về kết quả thỏa mãn điều kiện tìm kiếm đã chọn.