Bước 1: Chọn đường dẫn Khách hàng > Danh sách khách hàng trên menu trái như hình

 

Bước 2: Nhập giá trị tìm kiếm tại khung ô Tìm kiếm hệ thống trả về kết quả thỏa mãn điều kiện tìm kiếm đã nhập.