Bước 1: Vào màn hình danh sách quản lý S24 công việc, tìm kiếm tất cả công việc hoặc tìm kiếm theo phòng ban:

Bước 2: Chọn công việc cần xem click trực tiếp vào tên công việc, hiển thị popup xem công việc:

1. Thêm người thực hiện

Theo từng loại công việc, danh sách người thực hiện hiển thị tương ứng.

 • Công việc dự án: danh sách người thực hiện là các thành viên tham gia dự án
 • Công việc phòng ban: danh sách người thực hiện là các thành viên trong phòng ban

Gán người thực hiện: tại nhóm Thực hiện chọn vào mũi tên xuống danh sách người được giao hiển thị:

 

Chọn người thực hiện trong danh sách, tên người được giao hiển thị trung khung ô.

 Muốn gỡ bỏ người thực hiện, nhấn dấu (x) trên hình ảnh đại diện hệ thống sẽ thực hiện gỡ người thực hiện ra khỏi công việc.

2. Thêm người theo dõi

Gán người theo dõi: tại nhóm người theo dõi chọn vào mũi tên xuống danh sách người theo dõi hiển thị:

            Chọn người theo dõi trong danh sách, tên người theo dõi hiển thị trung khung ô.

3. Tạo checklist

Trên màn hình Xem công việc, nhấn chọn vào nút Checklist thông tin hiển thị như hình:

Nhập nội dung checklist vào khung ô sau đó nhấn Enter để hoàn thành. Dòng nhập checklist tiếp theo hiển thị.

 • Nhấn biểu tượngđể thêm checklist và mẫu sẵn có.
 • Xóa checklist nhấn chọn biểu tượng dấu (x).

4. Thêm nhắc việc

Trên màn hình Xem công việc, trong nhóm Sự kiện nhấn chọn vào nút Thêm sự kiện thông tin hiển thị như hình:

Màn hình hiển thị:

 • Chọn ngày cần thông báo: nhấn chọn biểu tượng  màn hình hiển thị:
 • Chọn ngày giờ cần thông báo.
 • Gán cho: chọn người nhận nhắc nhở
 • Mô tả: nhập nội dung nhắc nhở cho người nhận nhắc nhở
 • Checkbox ‘Gửi email nhắc nhở này’: khi tích chọn checkbox hệ thống sẽ gửi tự động nhắc nhở vào mail cho người nhận nhắc nhở.
 • Sau khi hoàn thành xong nhấn chọn Thêm để hoàn thành. Theo đúng lịch thiết lập, hệ thống sẽ tự động gửi nhắc nhở cho người được nhận nhắc nhở.

Với những nhắc nhở đã hoàn thành, hệ thống tự động gạch bỏ sự kiện, hủy bỏ việc nhắc nhở.

5. Đính kèm tài liệu

Để đính kèm tài liệu lên hệ thống cho công việc có thể tải lên từ máy tính cá nhân hoặc lấy tài liệu từ Dropbox.

Tải tài liệu từ máy tính cá nhân

Trên màn hình Xem công việc, nhấn chọn Thả tập tin vào đây để tải lên màn hình chọn tài liệu hiển thị:

Chọn tài liệu tải lên nhấn chọn nút Open hệ thống tải tài liệu đã chọn lên hệ thống:

Tải tài liệu lấy từ Dropbox

Trên màn hình Xem công việc, nhấn chọn Choose from Dropbox  hệ thống link sang trang dropbox. Thực hiện chọn tài liệu đính kèm vào công việc, hệ thống tự động tải tài liệu lên.

6. Thêm bình luận

Trên màn hình Xem công việc, trong nhóm Bình luận nhập nội dung tại ô [Thêm bình luận] như hình:

Hiển thị form nhập:

Nhập nội dung bình luận giống với phần mô tả của dự án. Sau khi nhập xong nhấn nút Thêm bình luận để hoàn thành.

Ghi chú: có thể sử dụng gợi ý tag tên người thực hiện vào khung ô bằng cách nhấn chọn biểu tượng @ và nhập tên của cần tag.

7. Thực hiện công việc

7.1 Tìm kiếm

Bước 1: Chọn “Công việc” trên menu trái như hình:

Màn hình hiển thị:

Bước 2: Trên màn hình quản lý danh sách công việc, tìm kiếm công việc theo:

 • Trạng thái: Click vào nút Trạng thái sau đó chọn trạng thái công việc cần tìm

            Các trạng thái công việc được chọn tìm kiếm hiển thị dấu, không chọn hiển thị dấu  X . Bỏ chọn trạng thái tìm kiếm bằng cách click trực tiếp vào trạng thái đó.

 • Thời gian: Click vào nút Trạng thái sau đó chọn trạng thái công việc cần tìm

            Chọn thời gian muốn tìm kiếm hệ thống trả về các giá trị thỏa mãn.

 • Lọc nâng cao: nhấn chọn biểu tượng hình 

            Chọn điều kiện cần lọc hệ thống trả về các giá trị thỏa mãn điều kiện. Hoặc có thể chọn nhanh điều kiện tìm kiếm trên menu trái tại khung nhóm Lọc nhanh.

Bước 3: Lọc công việc Phòng/Đội nhóm

Click vào Phòng/Đội nhóm sau đó chọn phòng cần tìm:

Hệ thống trả về các giá trị thỏa mãn điều kiện đã chọn.

Hoặc có thể tìm kiếm trực tiếp tên công việc tại khung ô [Tìm công việc] góc trên bên phải:

Hoặc có thể tìm kiếm nhanh trên thanh công cụ: nhập giá trị tìm kiếm trong ô tìm kiếm trên thành menu ngang như hình:

Nhập từ khóa tìm kiếm dưới dạng “#tên từ khóa tìm kiếm” hệ thống sẽ hiển thị ra kết quả như hình sau:

Trên danh sách công việc tìm kiếm, click vào tên công việc màn hình xem chi tiết công việc hiển thị người dùng thực hiện các thao tác tiếp theo.

7.2 Thực hiện công việc

Bước 1: Sau khi đã tìm kiếm công việc cần thực hiện, click trực tiếp vào tên công việc màn hình hiển thị:

Bước 2:

Người được giao việc thực hiện công việc, sau khi đã hoàn thành công việc thì thực hiện chuyển trạng thái công việc tương ứng.

Chọn giá trị tại trường [Trạng thái] (ô biểu tượng ngôi sao ):

Thực hiện thay đổi trạng thái tương ứng theo tiến trình thực hiện công việc đó. Nếu công việc đã hoàn thành chọn trạng thái ‘Đánh dấu là Đã hoàn thành’ hoặc tích chọn nhanh vào dấu