Bước 1: Vào màn hình danh sách quản lý S24 công việc

 

Bước 2: Nhấn chọn biểu tượng  (Xem dạng KanBan) màn hình hiển thị:

Tại màn hình xem này, người dùng cũng thực hiện tìm kiếm công việc giống với xem dạng danh sách. Chọn điều kiện [Nhóm bởi]= “Trạng thái/Người thực hiện”.

Tại các cột trạng thái, người dùng có thể kéo thả công việc qua lại giữa các trạng thái hoặc gán cho từng người thực hiện.

Hoặc có thể tìm trực tiếp tên công việc trên khung ô [Tên công việc]