Bước 1: Chọn đường dẫn Đầu mối trên menu trái như hình dưới:

Bước 2: Chọn đầu mối cần xem, nhấn nút Xem, màn hình hiển thị:

Màn hình hiển thị các thông tin của đầu mối, gồm:

  • Hồ sơ: thông tin chung của đầu mối
  • Đề xuất: hiển thị thông tin đề xuất
  • Công việc: hiển thị các công việc liên quan đến đầu mối
  • File đính kèm: hiển thị các tệp tin tải lên hệ thống
  • Nhắc nhở: tạo các nhắc nhở với đầu mối
  • Ghi chú: hiển thị ghi chú
  • Nhật ký hoạt động: hiển thị lịch sử hoạt động thao tác trên đầu mối

Click vào mỗi menu hiển thị thông tin tương ứng giúp quản lý một cách hiệu quả thông tin chung liên quan tới đầu mối.