Bước 1: Chọn đường dẫn Khách hàng > Danh sách khách hàng trên menu trái như hình dưới:

Bước 2: Chọn khách hàng cần xem, nhấn nút Xem, màn hình hiển thị:

Trên tab menu trái hiển thị các chức năng mà khách hàng có thể xem, theo dõi quản lý công việc của mình:

  • Liên hệ
  • Phiếu chi
  • Dự án
  • Công việc
  • Tài liệu đính kèm
  • Nhắc nhở

Click vào mỗi menu hiển thị thông tin tương ứng giúp quản lý một cách hiệu quả thông tin chung liên quan tới khách hàng.

Bước 3: Nếu muốn chỉnh sửa thông tin của khách hàng, cập nhật nội dung trong nhóm Hồ sơ khách hàng.

Sau khi nhập xong, nhấn nút Lưu lại để hoàn thành.