Bước 1: Chọn “Công việc” trên menu trái như hình:

Màn hình hiển thị:

Bước 2:  Sau khi đã tìm kiếm được công việc, nhấn chọn vào tên công việc sau đó chọn tiếp nút Xóa màn hình Xác nhận xóa hiển thị:

  • Chọn OK (Đồng ý): để xóa dữ liệu
  • Chọn Cancel (Hủy): để bỏ qua việc xóa dữ liệu