Bước 1: Nếu muốn xóa đầu mối, nhấn vào tên của đầu mối sau đó chọn nút Xóa như hình:

Hoặc có thể vào màn hình Xem đầu mối chọn Xem thêm > Xóa đầu mối như hình:

Bước 2: Màn hình Xác nhận xóa hiển thị:

  • Chọn OK (Đồng ý): để xóa đầu mối
  • Chọn Cancel (hủy): bỏ qua việc xóa đầu mối.