Bước 1: Chọn “Dự án” trên menu trái như hình:

Màn hình hiển thị:

Bước 2:  Chọn dự án muốn xóa sau đó nhấn nút Xóa như hình trên. Màn hình xác nhận xóa hiển thị:

 
  • Chọn OK: để xóa dự án ra khỏi hệ thống
  • Chọn Hủy (Cancel): bỏ qua việc xóa dự án